Urbanism și Protecția Mediului

Compartiment Urbanism și Protecția Mediului:

Relaţii ierarhice: subordonat primarului comunei;

Relaţii de colaborare: cu toate  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate al primarului comunei;

Relaţii de control: poate fi controlat de primarul și secretarul comunei;

Competențe: ia măsuri pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse de Primar, Secretar și   Consiliul local;

Emiterea Certificatului de urbanism, cu următoarele atribuţii specifice:

 • verificarea conţinutului documentelor depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism;
 • determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor
  cuprinse în planurile de amenajare teritorială, legal aprobate, referitoare la locaţia pentru care se solicită certificatul de urbanism;
 • analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de
  urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în
  planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;
 • formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;
 • stabilirea, împreună cu membrii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării;
 • stabilirea taxei pentru certificatul de urbanism şi urmărirea încasării ei;
 • avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii Certificatului de urbanism;
 • întocmirea si avizarea de studii si documentaţii de urbanism si amenajare a teritoriului, verificarea documentaţiilor de urbanism (PUZ, PUD), monitorizarea documentaţiei de urbanism aprobate de către Consiliul local;
 • eliberarea prelungirii Certificatului de Urbanism, la solicitarea beneficiarului, calcularea taxei de prelungire si urmărirea achitării acesteia;
 • evidenţierea si actualizarea zonelor cu valoare de patrimoniu naţional, siturile, ansamblurile si monumentele istorice si de arhitectură, si stabilirea programelor de restaurare si conservare a acestora pe raza localităţii; ţinerea evidenţei si asigurarea protecţiei monumentelor istorice si de arhitectură; iniţiere si coordonarea programelor cu privire la protejarea monumentelor si a zonelor istorice;
 • prelucrarea documentaţiilor de urbanism pentru şedinţe, pentru dezbateri publice, pentru publicare pe site;
 • îndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a
  documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; luarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 • urmărirea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană si a politicilor urbane, precum si a documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 • asigurarea gestionării, evidenţierii si actualizării documentaţiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
 • organizarea de acţiuni de verificare în vederea depistării neconcordanţelor privind documentaţiile depuse spre emiterea Certificatului de Urbanism si situaţia reală din teren;
 • întocmirea, verificarea documentaţiei si propunerea de emitere a avizelor de oportunitate a Certificatelor de Urbanism.
 • emiterea Autorizaţiilor de construcţie/desfiinţare, cu următoarele atribuţii specifice:

i) verificarea conţinutului documentaţiei depuse, inclusiv sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării; întocmirea si semnarea autorizaţiilor;

ii) avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare si eliberarea acestora;

iii) stabilirea taxei de autorizare (conform Legii.227/2015 privind Codul Fiscal) si urmărirea încasării acesteia; urmărirea încasării eventualelor diferenţe/sume care constituie venituri ale bugetului local;

iv) stabilirea taxei de desfiinţare si urmărirea încasării acesteia; urmărirea încasării eventualelor diferenţe/sume care constituie venituri ale bugetului local, conform prevederilor art.1 alin.(2) din Codul de procedură fiscală;

v) înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare în registrul unic de evidenţă prin atribuirea unui număr;

vi) eliberarea autorizaţiei de construcţie;

 • verificarea, întocmirea si eliberarea prelungirii Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare, la solicitarea beneficiarului;
 • calcularea taxei de prelungire si urmărirea achitării acesteia (conf Cod Fiscal);
 • gestionarea bazei de date cu documentaţii de urbanism si activităţi de planificare urbană;
 • îndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; luarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 • întocmirea, verificarea documentaţiei si înaintarea propunerii de emitere a autorizaţiilor de construire;
 • punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană si a politicilor precum si a documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 • asigurarea gestionării, evidenţierii si actualizării documentaţiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
 • organizarea de acţiuni de verificare în vederea depistării neconcordanţelor privind documentaţiile depuse spre autorizare si situaţia reală din teren;
 • constatarea si aplicarea amenzilor contravenţionale si urmărirea încasării acestor sume conform Legii 50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor actualizată, sume care constituie venituri suplimentare la buget.
 • atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR.