Registrul Agricol și Stare Civilă

Compartimentul Registrul Agricol și Stare Civilă:

Relații ierarhice: subordonat primarul comunei;

Relații de colaborare: cu toate  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate al primarului comunei;

Relații de control: Poate fi controlat de primarul comunei;

Competențe :

 • Ia măsuri pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse de Primar,
 • Întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic, prin organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a guvernului, în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale, în baza dispoziţiei primarului;

 

Atribuții Registrul Agricol:

 1. Eliberarea adeverinţelor care cuprind date declarate în Registrul agricol pentru: spitalizare, şomaj, ajutor social, dosare persoane cu handicap, burse şcolare, spaţiu, deducere, pentru subvenţii şi obţinerea de credite bancare;
 2. Deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinătorilor de animale;
 3. Operarea modificărilor în registru agricol survenite ca urmare a vânzărilor - cumpărărilor, moşteniri, donaţii etc. dovedite prin acte încheiate în formă autentică;
 4. Ţinerea evidenţei certificatelor de producător într-un registru special;
 5. Întocmirea procesului verbal, trimestrial, privind produsele, producţiile estimate şi cantităţile destinate comercializării;
 6. Completarea certificatului de producător cu nominalizarea a acelor produse care au fost identificate ca existente în procesul-verbal;
 7. Afişarea într-un tabel nominal a titularilor certificatelor de producător, pentru asigurarea publicităţii necesare conform legii;
 8. Furnizarea periodică (lunar, trimestrial şi anual) a datelor statistice solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică;
 9. Evidenţierea titlurilor de proprietate în registrul unic şi eliberarea acestora persoanelor îndreptăţite;
 10. Eliberarea adeverinţelor privind dovada proprietăţii terenurilor(autor, moştenitor) în cazul pierderii titlurilor de proprietate pentru publicarea în monitorul oficial;
 11. Colaborarea la întocmirea documentaţiei privind atribuirea în proprietate a terenului aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti (ordinul prefectului);
 12. Aduc la cunoştinţă obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind declararea datelor pentru înscrierea în registrul agricol şi termenul la care se fac;
 13. Verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special
 14. Întocmeşte raportul lunar privind îndeplinirea atribuţii şi responsabilităţi
 15. Întocmeşte raport anual privind îndeplinirea de atribuţii şi responsabilităţi
 16. Participă și colaborează la Efectuarea inventarierii materiei impozabile conform procedurii de „Inventarierea materiei impozabile”
 17. Ţine evidenţa păşunilor din domeniul privat;
 18. Colaborează la promovarea proiectelor privind organizarea păşunatului pe raza teritoriului şi a oricăror alte proiecte de hotărâre privind punerea în aplicare a actelor normative emise de parlament şi de guvern sau pentru îmbunătăţirea activităţilor pe care le desfăşoară.
 19. Întocmeşte şi ţine evidenţa privind lucrările de îmbunătăţire a păşunilor din raza teritorială;
 20. Face propuneri bine fundamentate pentru stabilirea taxelor pentru închirierea terenurilor agricole;
 21. Întocmeşte contractele de păşunat şi urmăreşte încasarea taxelor pentru păşune conform HCL înainte de a ieşi vitele la păşunat;
 22. Sprijină activitatea de identificare şi clarificare a situaţiei juridice a terenurilor proprietate publică sau privată a Consiliului Local;
 23. Asigură şi participă efectiv la aplicarea prevederilor legii fondului funciar, ia măsuri pentru evidenţa, apărarea, conservarea şi folosirea raţională a terenurilor agricole aparţinând administraţiei consiliilor locale;
 24. Soluţionează cereri şi reclamaţii cu privire la păşunile din raza teritorială;
 25. atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR

 

Atribuţii Stare Civilă: 

 1. Întocmeşte la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
 2. Înscrie în condiţiile legii şi a metodologiilor, menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă-exemplarul I sau II, după caz;
 3. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementeză activitatea pe linia regimului de stare civilă;
 4. Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 5. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
 6. Eliberează extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale
  documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă care cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 8. Trimite către Serviciul de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil;
 9. Trimite la Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P, actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate;
 10. Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
 11. Trimite către Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate;
 12. Întocmește buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
 13. Păstrează registrele şi certificatele de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora;
 14. Atribuie codurile numerice personale, (C.N.P), din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;
 15. Propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual Serviciul de Stare Civilă;
 16. Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
 17. Prime ș te cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare ș i le transmite, spre verificare, către Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P;
 18. Primește cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D. București, în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 19. Primește cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din
  străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmește referatul cu propunere de aprobare sau
  respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în
  vederea avizării prealabile de către Serviciul de Stare Civilă ;
 20. Primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează la Serviciul de Stare Civilă din cadrul pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere/ de rectificare.
 21. Primește cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentaţia şi referatul prin care se propune primarului emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al Serviciul de Stare Civilă;
 22. Înaintează la Serviciul de Stare Civilă exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;
 23. Sesizează imediat Serviciul de Stare Civilă din cadrul în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special.
 24. Eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
 25. Efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
 26. Efectuează verificări şi întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către Serviciul de Stare Civilă din cadrul a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;
 27. Efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 28. Înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin Serviciul de Stare Civilă.
 29. Efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
 30. Colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
 31. Colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
 32. Transmite lunar la Serviciul de Stare Civilă situaţia indicatorilor specifici (anexa 7);
 33. Transmite semestrial la Serviciul de Stare Civilă situaţia căsătoriilor mixte;
 34. Întocmeşte şi transmite lunar la AJPIS situaţia privind decesul minorilor;
 35. Înregistrează şi soluționează cereri de divorţ pe cale administrativă, eliberand certificate de divorţ;
 36. Desfăşoară activităţi de rezolvare a petiţiilor cetăţenilor care privesc actele de stare civilă;
 37. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I. în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
 38. Întocmeşte sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale;
 39. Îndeplineşte atribuţiile de ofiţer de Stare Civilă, în baza dispoziţiei primarului
 40. Atribuţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR.