Compartiment Servicii Auxiliare

a) Relații ierarhice: subordonat viceprimarului comunei;

b) Relații de colaborare: cu toate compartimentele din  cadrul  aparatului  de  specialitate al primarului comunei;

c) Relații de control: Poate fi controlat de primarul și viceprimarul comunei.

d) Competențe: ia măsuri pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse de Primarul comunei CĂBEȘTI și Consiliul local;

În vederea respectării prevederilor legale privind organizarea şi implementarea sistemului managerial de control intern conform OSGG 600/2018 actualizat, structurile instituţiei publice vor realiza următoarele lucrări manageriale:

 1. Planul managerial anual al, compartimentului;
 2. Monitorizarea, control-evaluarea şi raportarea lunară a stadiului de realizare a obiectivelor reieşite din planul managerial anual;
 3. Gestionarea abaterilor de la obiectivele si procedurile stabilite ale direcţiei, serviciului şi biroului;
 4. Registrul de riscuri şi analiza riscurilor anuală finalizată cu elaborarea planurilor A, B, C ale serviciului, biroului, compartimentului;
 5. Monitorizarea performanţelor utilizând indicatori cantitativi şi calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate, ai serviciului, biroului, compartimentului;
 6. Manualul de proceduri pe activităţi al serviciului, biroului, compartimentului.
 7. Programul de aplicare in practica si dezvoltare a celor 16 standarde manageriale;
 8. Raportarea stadiului de implementare a standardelor manageriale.

(1) Compartimentul din structura aparatului de specialitate al primarului au următoarele atribuţii generale, competenţe și răspunderi comune:

 • respectarea regulamentelor, a procedurilor de lucru și a standardelor Sistemului de control
  intern/managerial aprobate;
 • cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează domeniul de
  activitate propriu;
 • realizarea la termen a tuturor acţiunilor și activităţilor necesare implementării sistemelor şi
  programelor de informatizare ale instituţiei în domeniul propriu de activitate;
 • soluţionarea și transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile, petiţiile, reclamaţiile sau sugestiile repartizate;
 • furnizarea promptă a informaţiilor rezultate din activitatea proprie solicitate de către un alt compartiment;
 • punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local din domeniul propriu de activitate;
 • furnizarea informaţiilor de interes public, conform prevederilor legale;
 • participarea în cadrul comisiilor de specialitate înfiinţate în baza hotărârilor Consiliului local al UAT Comuna CĂBEȘTI sau prin dispoziţia Primarului;
 • perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale;
 • semnalarea către conducerea instituţiei a oricăror probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care se ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi și atribuţii;
 • predarea către persoana desemnată, a unităţilor arhivistice create, în vederea arhivării acestora;
 • îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini și lucrări din domeniul propriu de activitate, încredinţate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către primar.
 • realizarea instruirii din punct de vedere a securităţii muncii pentru personalul din subordine;
 • verificarea, semnarea și avizarea, după caz, a documentelor emise de structura din subordine;
 • asigurarea iniţierii procedurilor de achiziţii publice de servicii/produse/lucrări la termen, astfel încât finalizarea procedurii prin încheierea contactului de achiziţie să fie făcută la momentul oportun;
 • coordonare și supravegherea realizării de către structurile din subordine a atribuţiilor cu caracter general și specific ce le revin acestora;
 • evaluarea periodică a modului de îndeplinire a obiectivelor, sarcinilor și activităţii structurii;
 • participarea ca membru în comisiile de specialitate constituite în cadrul Primăriei Comuna CĂBEȘTI, conform dispoziţiilor primarului, sau hotărârilor de consiliu, după caz.