Compartimentul Juridic

Relații ierarhice: subordonat primarul comunei;

Relații de colaborare: cu toate  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate al primarului comunei;

Relații de control: Poate fi controlat de primarul comunei;

Competențe :

 • Ia măsuri pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse de Primar,

 

Atributii Principale:

 1. întocmește, împreună cu compartimentele de specialitate, și prezintă primarului propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor care le revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor și a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;
 2. organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor și altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuții în aplicarea prevederilor legale, precum și acțiuni de prevenire a încălcării normelor legale și de înlăturare a deficiențelor constatate în activitatea primariei;
 3. urmărește modul de aplicare a normelor juridice în activitatea aparatului de specialitate al primarului și face propuneri pentru perfecționarea normelor juridice;
 4. întocmește observații și propuneri motivate juridic la proiectele de legi, hotărâri și ordonanțe ale Guvernului, acte normative cu caracter intern asupra cărora a fost consultat Centrul;
 5. întocmește avize motivate, la solicitarea primarului, cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea acestuia;
 6. întocmește și ține evidența legilor, decretelor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și a actelor cu caracter intern care interesează activitatea primariei, în măsura în care nu există aplicații informatice legislative;
 7. pregătește și examinează, sub aspectul legalității și eficienței juridice, documentația care stă la baza dispozițiilor primarului și acordă asistență juridică acestuia;
 8. sesizează primarul cu privire la deficiențele rezultate din soluționarea litigiilor de instanțele judecătorești, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalității și a ordinii de drept;
 9. ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii și punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanțelor și a altor drepturi patrimoniale ale UAT Cabesti;
 10. avizează pentru legalitate proiectele de contracte, înțelegeri și alte acte juridice care angajează răspunderea juridică UAT CABESTI, în limita competențelor;
 11. formulează proiectele răspunsurilor la petițiile, cererile/solicitările persoanelor fizice și juridice, organizațiilor neguvernamentale interne și internaționale adresate primariei;
 12. îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate, prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Centrului.