Atribuțiile primarului

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE PRIMARULUI

 • Îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară si asigura funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea si desfășurarea alegerilor, referendumului si recensământului.
 • Asigură executarea hotărârilor Consiliului local. În cazul în care apreciază că o Hotărâre a acestuia este ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la cunoștință, sesizează Prefectul.
 • Poate   propune   Consiliului   local   consultarea   populației,   prin   referendum,   cu privire la problemele locale de interes deosebit și pe baza hotărârii consiliului, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări.
 • Prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • Prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 • Elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
 • Exercită funcția de ordonator principal de credite;
 • Întocmește   proiectul   bugetului   local   şi   contul   de   încheiere   a   exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 • Iniţiază, în  condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • Verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
 • Coordonează   realizarea   serviciilor   publice   de   interes   local   prestate   prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • Ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • Ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art.155    alin 5 lit.d. ia   măsuri   pentru   asigurarea   inventarierii,   evidenţei statistice,  inspecţiei  şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 • Numeşte,   sancţionează   şi   dispune   suspendarea,   modificarea   şi   încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,   pentru   personalul   din cadrul   aparatului   de   specialitate,   precum   şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 • Asigură    elaborarea    planurilor    urbanistice    prevăzute    de    lege,    le    supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
 • Asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei    mediului    şi    gospodăririi apelor   pentru   serviciile   furnizate cetăţenilor.
 • Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.
 • Eșarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnități, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.