Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante: casier și șef serviciu

Comuna Căbești anunță organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții contractuale: casier și șef serviciu. 

În temeiul prevederilor art. 554 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată:

Primăria Comunei Căbești, cu sediul în Comuna Căbești str. Principală nr. 10, organizează concurs de ocupare a două funcții contractuale vacante de casier și șef serviciu, al Serviciului de Utilități Publice al Comunei Căbești. 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Căbești, astfel:

             – testarea competențelor (testarea competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației) 30.06.2022, ora 10.00,

             - proba scrisă:  30.06.2022, ora 12.00,

             – interviul:  într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Funcția contractuală de execuție de casier are o durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs

În vederea înscrierii  la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:        

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

      - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

            - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-  curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În vederea participării  la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 14.06.2022, ora 15,00 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Comunei Căbești, doamna Ușvat Daiana – referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căbești. 

Condiţii specifice:

           Șef serviciu (Cod COR 121901):

- studii: absolvent al studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: științe inginerești, științe juridice sau științe economice,

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară.

Casier (Cod COR 962302):

- studii: medii absolvite cu diploma de bacalureat,

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară.

Condiţii  necesare ocupării unui post de natură contractuală

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Tipul probelor  de concurs

Concursul va cuprinde testarea competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației,  proba scrisă şi proba interviu.

               - testarea competențelor, 30.06.2022, ora 10.00, prin următoarea probă suplimentară: testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației (a cunoștințelor de operare pe calculator). Proba suplimentară în domeniul tehnologiei informației constă într-o probă practică la calculator (PC);

– proba scrisă:  30.06.2022, ora 12.00;

– interviul:  într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

      Concursul se organizează la sediul unității administrativ teritoriale Comuna Căbești,  Comuna Căbești str. Principală nr. 10.

  Bibliografie/tematică pentru funcția contractuală de conducere de șef serviciu:

 1. Constituția României, republicată 2003;
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată;
 3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;
 4. O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată;
 5. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 6. H.G. nr. 28/2008 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 7. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, actualizată;
 8. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 88/2007, privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;
 10. Ordinul nr. 89/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;
 11. Ordinul nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților,
 12. Ordinul nr. 112/2007, privind aprobarea Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților.

 

Bibliografie/tematică pentru funcția contractuală de execuție de casier, cu o durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă:

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a III-a - Administraţia publică locală, Titlul I, II, III, IV, V, VI, VII şi Partea a VI-a: Titlul I și III;
 2. Legea nr.82/1991 a contabilităţii (republicată), actualizată - integral;
 3. Legea  nr.22/1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 4. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată - integral;
 5. Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi Normele metodologice la titlul IX din Codul Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1/2016 - Titlul IX.

Calendarul de desfăşurare a concursului

 • 14. 06.2022, ora 15 – termenul limită pentru depunerea dosarelor,
 • 15. 06.2022 – selecţia dosarelor,
 • testarea competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, 30.06.2022, ora 10.00
 • proba scrisă: 30.06.2022, ora 12.00
 • interviul: într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere

 • pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 • rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cum menţiunea “admis” sau „respins”,  însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a secţiei.

b) testarea competențelor în domeniul tehnologiei informației, 30.06.2022, ora 10.00. La testare pot participa doar candidații care au fost declarați admiși la selecția dosarelor.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, se va desfășura astfel încît candidatul să lucreze efectiv cu aplicaţiile informatice din aria de interes. Proba suplimentară în domeniul tehnologiei informației constă într-o probă practică la calculator (PC), se va desfășura pe un calculator individual, alocat fiecărui concurent. Fişierele create de candidaţi în timpul probei PC se vor salva și vor fi arhivate împreună cu documentaţia de concurs. În timpul desfăşurării probei practice, candidaţii nu au voie să folosească decât software-hardware instalate pe echipamentele puse la dispoziţie în cadrul probei.

Proba suplimentară pentru testarea competențelor specifice in domeniul tehnologiei informației se desfasoara dupa selectia dosarelor, la data si ora stabilita in documentatia aferenta concursului si se evalueaza cu calificativul "admis" sau "respins".

Pentru a fi declarati admiși, candidații trebuie sa obțină minim 50% din punctajul aferent testului pentru nivelul de dificultate la care participa. Intervalul de timp alocat pentru proba este acelasi pentru toate nivelurile de dificultate. Acesta este de 30 minute. In situația in care candidatul nu obtine punctajul minim necesar promovarii acestei probe, se considera "respins". In situația in care candidatul obtine punctajul minim necesar promovarii acestei probe, acesta se considera "admis".

Rezultatul probei suplimentare se comunica de catre secretarul comisiei de concurs prin afisare la sediul institutiei in termen de maxim 1/2 ora (30 minute) de la finalizarea corectarii. Candidații declarati ,,respins” pot depune contestatii la rezultatul probei suplimentare in termen de 1/2 ora (30 minute) de la afisarea acestora, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Secretarul comisiei informeaza comisia de solutionare a contestatiilor care dispune, de regula, de 1/2 ora (30 minute) pentru solutionarea acestora, incepand din momentul incetarii perioadei de depunere.

La proba scrisa a concursului de ocupare participa numai candidații care au obtinut punctajul minim necesar pentru promovarea probei suplimentare de testare a competențelor specifice in domeniul tehnologiei informației.

 

c) proba scrisă pentru funcţiile contractuale vacante de casier și de șef serviciu al Serviciului de Utilități Publice al Comunei Căbești va avea loc în data de 30.06.2022, ora 12.00

La proba scrisă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi  la etapa precedentă, respectiv la testarea competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației și testarea competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, respectiv limba engleză sau limba franceză.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte – pentru funcția contractuală de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului de Utilități Publice al Comunei Căbești.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte – pentru funcția contractuală de execuție vacantă de casier, Serviciul de Utilități Publice al Comunei Căbești.

 

d) interviul va avea loc într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

La proba interviu vor participa  doar candidaţii care au fost declaraţi admişi  la proba scrisă.

Sunt declaraţi admişi  la interviu candidaţii  care au obţinut minimum 70 de  puncte – pentru funcția contractuală de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului de Utilități Publice al Comunei Căbești.

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte – pentru funcția contractuală de execuție vacantă de casier, Serviciul de Utilități Publice al Comunei Căbești.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul autorităţii publice organizatoare a concursului, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a  obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, testarea competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației,  proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea scrisă sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul  autorităţii publice organizatoare a concursului,  imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei Comunei Căbești în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,  prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Căbești, com. Căbești str. Principală nr. 10, Tel. / Fax: 0259-325287, 0259-325203, e-mail: primaria.cabesti@yahoo.com.