Anunț concurs de recrutare pentru două funcții publice de execuție vacante

Primăria Comunei Căbești, cu sediul în Comuna Căbești str. Principală nr. 10, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a două funcţii publice de execuţie vacante respectiv, funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane și funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Agricol și Stare Civilă.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă: 10 august 2022,  ora 1000 - sediul Primăriei Comunei Căbești;

            - Proba interviu: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei Comunei Căbești;

     - Depunerea dosarelor: la sediul Primăriei Comunei Căbești, la secretariatul concursului, în perioada 29 iunie 2022 – 18 iulie 2022, respectiv în maximum 20 zile de la data publicării anunţului, potrivit prevederilor art. 127 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;

     - Publicitatea concursului: 29 iunie 2022, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din HG nr. 611/2008, conform căruia, înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, autoritatea ori instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia asigurării publicităţii concursului, în condiţiile legii, prin publicarea în aceeaşi zi a anunţului de concurs la secţiunea special creată în acest scop pe pagina proprie de internet şi pe site-ul Agenţiei.

    

Condiţiile generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice de participare pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, potrivit art. 386 lit. ”a” din OUG nr. 57/2019:

- să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice: să fie absolvent al studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară.

Condiţiile specifice de participare pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, potrivit art. 386 lit. ”a” și art. 468 alin. (1) lit. ”a”  din OUG nr. 57/2019:

- să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice: să fie absolvent al studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie și topografie;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Bibliografie și tematică pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane:

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Partea a III-a - “Administraţia Publică Locală” Partea a VI-a - ”Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice” și Partea VII - “Răspunderea administrativă”;

Constituţia României, republicată 2003;

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

6. Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi Normele metodologice la titlul IX din Codul Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1/2016;

7. Legea nr.82/1991 a contabilităţii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie și tematică pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Agricol și Stare Civilă:

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Partea a III-a - “Administraţia Publică Locală” Partea a VI-a - ”Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice” și Partea VII - “Răspunderea administrativă”;

Constituţia României, republicată 2003;

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările completările ulterioare;

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare

 

În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei Comunei Căbești,  în perioada 29 iunie 2022 – 18 iulie 2022,  cu următoarele acte:

formular de înscriere;

curriculum vitae, modelul comun european;

copia actului de identitate;

copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, respectiv faptul că este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

cazierul judiciar;

declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

declaraţia pe propria răspundere că:

a) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

b) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

c) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă insoţite de originale.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) (adeverinţa eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice) este prevăzut în anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă insoţite de originale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0259-325287, 0259-325203  sau la sediul autorităţii publice.